Kontaktai

Širdingai kviečiame Jus prisijungti prie mūsų unikalios atmosferos ir atrasti visą grožio pasaulį – nuo autentiškų persiškų kilimų iki rankų darbo porcelianinių gaminių.

 

 

 

IĮ Persian Art asmens duomenų tvarkymo Politika

Siekdami įvykdyti su Jumis sudarytas paslaugų teikimo sutartis arba imtis veiksmų Jūsų prašymu prieš sutarties sudarymą ir vadovaudamiesi Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (ES) 2016/679 (toliau Reglamentas arda BDAR) nuostatomis, siekiame išsamiai informuoti Jus apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą.

Šioje Politikoje Jūs rasite visą informaciją, kokius Jūsų duomenis mes renkame ir tvarkome, kam juos naudojame, kiek laiko saugome ir kt. Ši informacija svarbi, todėl tikimės, kad atidžiai ją perskaitysite.

Mes gerbiame Jūsų privatumą, o Jūsų asmens duomenų saugumas yra mūsų prioritetas. Mes imamės atitinkamų organizacinių ir techninių priemonių siekdami užtikrinti, kad Jūsų asmens duomenys visada būtų saugūs, o duomenų tvarkymo veiksmai atitiktų duomenų apsaugos teisės aktų ir mūsų vidaus politikos reikalavimus.

Ši asmens duomenų tvarkymo politika skirta informuoti Jus, kaip mes tvarkome, renkame ir naudojame Jūsų pateiktus ar kitaip surinktus Jūsų asmens duomenis. Taip siekiame užtikrinti sąžiningą ir skaidrų informacijos apie Jus rinkimą ir naudojimą. Ši politika gali būti keičiama atsižvelgiant į teisės aktų reikalavimus ir mūsų veiklos pokyčius, todėl apie tai pranešime.

Jūsų asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (ES) 2016/679 , asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir kitais teisės aktais.

Asmens duomenys – tai bet kokia su Jumis susijusi informacija, kurią pateikiate Jūs pats /pati, arba kurią gauname iš kitų šaltinių ir kuri leidžia mums Jus identifikuoti. Tai gali būti Jūsų vardas, pavardė, asmens kodas, kontaktinė informacija, informacija apie Jūsų prieigą prie mūsų interneto svetainės, pokalbių įrašai kai bendraujate telefonu su mūsų bendrovės darbuotojais, vaizdo stebėjimo įranga užfiksuoti vaizdo duomenys ir kt.

Duomenų subjektas – tai fizinis asmuo (Klientas, kliento nurodytas kontaktinis (atsakingas) asmuo, atstovas ir/ar šeimos narys ir kt.), kurio asmens duomenis mes gauname ir naudojame.

Kitos Politikoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos BADR ir kituose teisės aktuose.
1.Informacija apie duomenų valdytoją:
IĮ Persian Art
Įmonės kodas:301106600
Buveinės adresas: M.Valančiaus 10, Kaunas 44275
Tel.:+37069611600
El. Paštas: info@persiski-kilimai.lt

2. Duomenų apsaugos pareigūno kontaktiniai duomenys:
Su Jūsų asmens duomenų tvarkymu susijusiais klausimais prašome kreiptis:
El paštu: info@persiski-kilimai.lt

3. Kokius Jūsų asmens duomenis mes renkame apie Jus
Mes renkame šiuos Jūsų asmens duomenis:

Pagrindinius asmens duomenis: vardas ir pavardė,asmens kodas,banko sąskaitos nr., gyvenamosios vietos adresas, el. pašto adresas, telefono numeris, kontaktinių asmenų (atstovų) vardas, pavardė, telefonų numeriai , el. pašto adresai;
Mokėjimo duomenys: mokėjimo už paslaugas ir įsiskolinimo duomenys, banko sąskaitų numeriai;
Audio–vizualiniai duomenys: vaizdo stebėjimas, vaizdo, kai bendraujate su mūsų darbuotojais , kai Jūs lankotės mūsų salone.

3. Iš kur mes gauname Jūsų asmens duomenis

Mes naudojame asmens duomenis, kuriuos Jūs mums pateikiate dėl mūsų paslaugų, kai Jūs kreipiatės į mus ir užsakote mūsų teikiamas paslaugas, naudojatės mūsų bendrovės teikiamomis paslaugomis, arba kai susisiekiate su mumis.

Mes taip pat galime gauti Jūsų asmens duomenis, jei Jūs esate susijęs su mūsų Klientais – tiek fiziniais, tiek juridiniais asmenimis, jei Jūs esate įmonės darbuotojas, dalyvis, savininkas, įgaliotas atstovas ir/arba jeigu Mūsų Klientas – juridinis arba fizinis asmuo nurodo Jus kaip kontaktinį (atsakingą) asmenį.

Iš partnerių ar kitų juridinių asmenų, kurie mus pasitelkia Jums teikdami paslaugas.

Svarbu. Jeigu Jūs pateikiate mums kitų su Jumis susijusių asmenų ir/arba kontaktinių asmenų (atstovų/patikėtinių) duomenis, turite šiuos asmenis apie tai informuoti ir gauti šių asmenų sutikimą bei supažindinti Juos su šia politika.

4. Kokiais tikslais ir pagrindu mes renkame Jūsų asmens duomenis

Mes tvarkome Jūsų asmens duomenis šiais pagrindiniais tikslais:

Kad galėtume tinkamai ir kokybiškai vykdyti su Jumis sudarytas sutartis, teikti kokybiškas ir Jūsų poreikius atitinkančias paslaugas ir produktus.
Kad galėtume imtis veiksmų, Jūsų prašymu siekiant sutarties dėl paslaugų teikimo sudarymo.
Klientų aptarnavimo paslaugų ryšiams: kad galėtume nustatyti Jūsų tapatybę, su Jumis susisiekti ir su Jumis bendrauti, siųsti pranešimus, atsakyti į Jūsų klausimus, prašymus, gauti atsiliepimus;
Jūsų duomenis naudojame santykiams su Jumis kaip su mūsų Klientu valdyti ir mūsų paslaugoms bei mūsų Klientų patirčiai gerinti;

Svarbu. Taikomų teisės aktų numatyta apimtimi ir sąlygomis tų pačių Jūsų asmens duomenų tvarkymui gali būti taikomas vienas ar keli aukščiau nurodyti teisiniai pagrindai.

5. Kiek laiko saugome Jūsų duomenis

Jūsų duomenų nelaikysime ilgiau, nei tai būtina tikslui, dėl kurio jie tvarkomi, pasiekti. Norėdami apibrėžti tinkamą saugojimo laikotarpį, mes atsižvelgiame į asmens duomenų kiekį, pobūdį ir neskelbtinumą, tikslus, kuriais tvarkome Jūsų asmens duomenis, ir ar šių tikslų galime pasiekti kitomis priemonėmis.

Duomenis, surinktus teikiant paslaugas , tvarkome tol, kol naudojatės mūsų paslaugomis, ir saugome dar 10 metų po sutarties pasibaigimo.

Vaizdo duomenis saugome iki 90 dienų;

Tiek, kiek būtina dokumentų archyvavimo tikslais laikantis teisės aktų nustatytų terminų.

Pasibaigus šioje Politikoje nustatytam Jūsų duomenų tvarkymo ir saugojimo terminui, mes Jūsų duomenis panaikiname, o Politikoje nurodytais atvejais – patikimai ir neatstatomai nuasmeniname kuo greičiau, per protingai ir pagrįstai tokiam veiksmui atlikti reikalingą laikotarpį. Ilgesnis negu specialiai nurodyta šioje Politikoje Jūsų asmens duomenų saugojimas gali būti vykdomas tik tuomet, kai:

• būtina, kad mes galėtume apsiginti nuo reikalavimų, pretenzijų ar ieškinių ir įgyvendinti savo teises;
• esama pagrįstų įtarimų dėl neteisėtos veikos, dėl kurios yra atliekamas tyrimas;
• Jūsų duomenys būtini tinkamam ginčo, skundo išsprendimui;
• rezervinių kopijų ir kitais panašiais tikslais;
• esant kitiems teisės aktuose numatytiems pagrindams.

Kam mes perduodame Jūsų asmens duomenis

Mes teikiame Jūsų asmens duomenis laikydamiesi teisės aktų reikalavimų. Jūsų duomenis mes galime perduoti tvarkyti tretiesiems asmenims, kurie padeda mums užtikrinti sutarčių administravimą ir vykdymą. Pašto ir kurjerių paslaugas teikiančios bendrovės, atsiskaitymo paslaugas, priežiūrą ir skolų administravimą atliekančios bendrovės ir pan., draudimo kompanijos draudiminių įvykių bei žalų administravimo atvejais, taip pat teisėsaugos ir kitos valstybinės institucijos, kai tai privaloma pagal galiojančius teisės aktus, teismai ar skolų išieškojimo vykdytojais. Kiekvienu atveju duomenų tvarkytojui mes pateikiame tik tiek duomenų, kiek yra būtina konkrečiam pavedimui įvykdyti ar konkrečiai paslaugai suteikti. Mūsų pasitelkti duomenų tvarkytojai gali tvarkyti Jūsų asmens duomenis tik pagal mūsų nurodymus ir negali jų naudoti kitiems tikslams ar perduoti kitiems asmenims be mūsų sutikimo. Be to, jie privalo užtikrinti jūsų duomenų saugumą pagal galiojančius teisės aktus ir su mumis sudarytus rašytinius susitarimus.

Mes naudojame įvairias saugumą užtikrinančias technologijas ir procedūras, siekdami apsaugoti Jūsų asmens duomenis ir informaciją nuo neteisėtos prieigos, naudojimo ar atskleidimo. Mūsų partneriai yra kruopščiai atrenkami, mes iš jų reikalaujame naudoti tinkamas priemones, galinčias apsaugoti Jūsų konfidencialumą ir užtikrinti Jūsų asmeninės informacijos saugumą.

Vertinant, kad informacijos perdavimo internetu, elektroniniu paštu arba mobiliuoju ryšiu saugumas ne visada gali būti užtikrintas dėl priežasčių, nepriklausančių nuo mūsų bendrovės, bet koks informacijos mums perdavimas nurodytais būdais yra atliekamas Jums patiems prisiimant riziką.

Kokios yra Jūsų tesės

Jūs turite šias teises:

Prašyti informacijos ir gauti patvirtinimą apie tai, ar mes tvarkome Jūsų asmens duomenis ir, jei tvarkome , kokius duomenis , kokiu tikslu ir kodėl juos tvarkome/ juos naudojame.

Paprašyti ištaisyti mūsų apie Jus turimus asmens duomenis, jei manote, kad mūsų turimi duomenys yra neteisingi ar nepilni. Tokiu būdu galite paprašyti pataisyti bet kokią nepilną ar netikslią informaciją apie Jus.

Paprašyti ištrinti Jūsų asmens duomenis. Tokiu būdu galite mūsų paprašyti ištrinti arba pašalinti tokius asmens duomenis, kurie nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami arba kitaip tvarkomi. Taip pat turite teisę mūsų paprašyti ištrinti arba pašalinti Jūsų asmens duomenis, kuriuose pareiškėte teisę paprieštarauti tokius duomenis tvarkyti. Paprieštarauti Jūsų asmens duomenų tvarkymui, kai remiamės teisėtu (ar trečiosios šalies) interesu ir kai yra tam tikras Jūsų konkrečios situacijos aspektas, dėl kurio norite prieštarauti duomenų apdorojimui šiuo pagrindu. Taip pat turite teisę nesutikti su Jūsų asmens duomenų tvarkymu tiesioginės rinkodaros tikslais, įskaitant profiliavimą.

Prašyti apriboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą, kol Jūsų prašymu bus patikrintas jų tvarkymo teisėtumas.

Paprašyti perduoti Jūsų asmens duomenis Jums ar kitai šaliai (teisė į „duomenų perkeliamumą“).

Svarbu. Mums gali prireikti paprašyti tam tikros informacijos iš Jūsų, kad padėtumėte mums patvirtinti Jūsų tapatybę ir užtikrinti Jūsų teisę prieigai prie tokios informacijos (arba pasinaudoti bet kuriomis kitomis Jūsų teisėmis). Tai dar viena tinkama saugos priemonė, užtikrinanti, kad asmens duomenys nebus atskleisti jokiam asmeniui, turinčiam teisę juos gauti.

Pateikti skundą. Jei kilusių klausimų dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo nepavyksta išspręsti tiesiogiai su mumis arba manote, kad su Jumis susiję asmens duomenys tvarkomi pažeidžiant įstatymus, Jūs turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

Įgyvendindami Jums suteiktas teises, pateikti savo prašymus mūsų įmonei galite šioje politikoje nurodytais kontaktais el. paštu info@persiski-kilimai.lt arba paštu arba atvykę į mūsų įmonės saloną Kaune.

Atsakymą į Jūsų prašymą mes pateiksime ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo dienos. Išimtinais atvejais, reikalaujančiais papildomo laiko, atsakymo pateikimo terminą pasiliekame teisę pratęsti iki 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų, apie tai Jus informuodami raštu.

Ši Politika įsigalioja 2018-05-25 ir yra skelbiama įmonės internetinėje svetainėje www.laurosnamai.lt

Lauros Namai

M. Valančiaus g. 10, Kaunas (senamiestis)
Tel nr. +370 696 11600
El. paštas: info@persiski-kilimai.lt

Darbo laikas

I – V: 10.00-18.00

VI : 10-16.00

(kitos valandos pagal susitarimą)

Susisiekite su mumis

Jūsų vardas (būtina)

Jūsų el. pašto adresas (būtina)

Tema

Jūsų žinutė

Mes socialiniuose tinkluose